Hva gjør du hvis samboeren nekter å flytte ut når forholdet er over?

Dersom det er din bolig og samboerskapet har vart i mindre enn to år, så har ikke samboeren særlig med rettigheter.
Hvis dere ikke har en husleieavtale, så er det ingen rettsregler som samboeren kan støtte seg til for å bli boende. Du kan be vedkommende om å flytte ut straks. Likevel er det ikke så enkelt dersom samboeren ikke kan eller vil etterkomme oppfordringen om å flytte så snart. Vedkommende kan i praksis ikke bli satt på dør umiddelbart. Selvtekt er ikke tillatt. Tvangsfravikelse mot noens vilje kan bare skje via namsmannen, og det kan være en lang prosess.

Ha alltid en husleieavtale

I noen samboerforhold har den ene inngått husleieavtale med den andre. Dette betyr at den ene i praksis er leietaker hos den andre og betaler et fast, månedlig leiebeløp. Husleieavtalen kan være muntlig, og er nok i praksis ofte det mellom samboere. Hvis det ikke er avtalt noe annet, er oppsigelsestiden tre hele kalendermåneder. Ved en skriftlig avtale står du sterkest i forhold til et brudd, og i den avtalen kan dere skrive en kortere oppsigelsestid enn tre måneder, og den vil da være bindende for begge parter.

Samlivet har vart mer enn to år

Hvis samlivet har vart i mer enn to år før bruddet, så kan samboeren med referanse til husstandsfellesskapsloven §3 kreve midlertidig bruksrett (leierett) til boligen i en overgangsfase. Hvis samboer har særkullsbarn så kan det alene være særlige grunner til å bli boende der i noen måneder mot å betale vanlig husleie, dette gjelder og om samlivet har vart mindre enn to år. Hensynet til barna veier tungt.

Bruk sunn fornuft

Prøv å oppretthold en akseptabel dialog. De fleste klarer å dele bolig i den tiden det tar å områ seg. Hensynet til barn må veie tungt. Hvis det er vanskelig å bo sammen, bør begge prøve å finne midlertidige løsninger som hybel eller opphold hos foreldre/venner. Den som skal flytte må selvsagt være aktivt boligsøkende og gjøre sitt til at overgangsperioden blir så kort som mulig.

Ta kontakt for hjelp

Er du i en situasjon som beskrevet i denne artikkelen, og trenger hjelp til å finne praktiske løsninger, så ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med det meste.